Historik

Historik om Bankeryds Trädgårdsförening

Den 15 november 1930 bildades Bankeryds Fruktodlarförening. Några herrar träffades i kyrkskolan och inbjöd trädgårdskonsulent Berger som höll föredrag om fruktodling. Bankeryd hade ett bra klimat för fruktodling och trädgårdarna var ofta stora och med många träd. Man ville bilda en förening för att kunna köpa in en spruta och få hjälp med att bekämpa ohyra på sina äppelträd och med beskärning. Önskvärt var att få bra kvalité på frukten för att kunna sälja och få en extrainkomst till den ofta skrala kassan. De flesta var självförsörjande på vad trädgården kunde ge.

Mottot var: ” För en trädgårdsförenings bildande fordras att trädgårdsintresserade personer finns, som går in för dess fortsatta utveckling, aktivitet och utbredande, samt gör den känd på platsen. Inte bara i styrelsen, utan detta bör vara ett måtto för alla inom föreningen, samt genom press av varierande slag göra bekant vad en trädgårdsförening har för uppgift och ändamål.”

En förening bildades. Den första ordföranden var Rikard Johansson som var kvar på sin post i 22 år. Inträdesavgiften var en krona och årsavgiften var femtio öre. Medlemsavgifterna hämtades i hemmen och utgjorde en bra kontakt. Man anställde en trädskötare som fick en krona i timmen. På Hushållningssällskapet tog man ett lån på 200 kronor, som skulle amorteras på 4 år.

Olika trädskötare har funnits men de mest kända var Frans Johansson och Herbert Strengberg, Herbert var medlem i styrelsen i 37 år. Frans och Herbert fick gå på kurs i trädbeskärning och besprutning och en av dem fick telefon indragen på föreningens bekostnad. Flera sprutor inköptes under åren, den sista var en motorspruta. Medlemmarna var nöjda med att få hjälp med besprutning och beskärning. Man samlade också in äpplen för mustning och fick färdig must tillbaka. Besprutningen höll på in på 60-talet då en ny giftlag kom och man bara fick använda godkända preparat.

På 1950-talet minskade antalet fruktträd till i genomsnitt till tolv träd. Utvecklingen visar att nu är det mer blommor, prydnadsbuskar och plats för rekreation i trädgården som gäller, inte bara frukt och grönsaker. En föreläsning om blommor och prydnadsbuskar hölls för första gången i mitten på 50-talet och i början av 60-talet visades färgbilder på blommor. Det talades också om ohyra och dess härjningar. Växtbytardag och besök i varandras trädgårdar förekom också. På 70-talet gjordes den första endagsresan och den gick till Eringsboda.

1966 bytte föreningen namn till Bankeryds Trädgårdsförening.

Efter konsulent Berger har föreningen haft förmånen att få medverkan av Gunnar Bergfält från Hushållningssällskapet. Han har givit många goda råd, värdefulla lärdomar och upplysningar, vilket har varit en stor tillgång för föreningens medlemmar. Han har också haft kurskvällar. Medlemsantalet har under åren varierat mellan 120 och neråt. År 1981 var föreningen nedläggningshotad eftersom ingen ville vara med i styrelsen. 1989 hade föreningen endast 40 medlemmar.

Idag är det en blomstrande förening med ca 240 familjemedlemskap. Det hålls regelbundna månadsmöten med bra föreläsare, växtbytardagar, besök i olika träd- och handelsträdgårdar och anordnas resor. Dessa tillfällen ger en social samvaro och man behöver inte ha trädgård för att vara med utan det räcker med intresset.

Baserat på historik sammanställd av Vivan Olsson 2009-07-26