Stadgar

Magnolia til hemsidaFöreningens stadgar antagna 2012 11 22

§ 1

Bankeryds Trädgårdsförening är en ideell organisation, religiöst och partipolitiskt obunden. Föreningens mål är att inspirera människor och ge tillfälle till nya kunskaper, kontakter och erfarenheter om trädgård samt att ta till vara intressen som befrämjar natur- och miljövård. Föreningen har sitt säte i Bankeryd, Jönköpings kommun.

§ 2

För att uppnå föreningens mål bör arbetet bedrivas enligt följande riktlinjer:

a.     Anordnande av möten, med föredrag och diskussioner inom ämnet trädgård.

b.     Arrangera resor och utflykter inom temat trädgårdar.

§ 3

Medlem i föreningen blir det hushåll som betalar medlemsavgift för innevarande år. Medlemsavgiftens storlek fastställs årligen av årsmötet. Styrelsen för register över betalande medlemmar.

§ 4

Medlem har följande skyldigheter:

–          Att erlägga avgifter enligt § 3.

–          Att följa gällande stadgar,

–          Att följa fattade beslut

Medlem har följande rättigheter:

–          Att åtnjuta alla de förmåner som beslutas vid ordinarie möten eller av styrelsen,

–          Att utöva beslutanderätt vid årsmöte. Varje hushåll som är medlem har en röst.

Utträde: Har medlemsavgift ej erlagts anses medlem ha utträtt ur föreningen.

Uteslutning: Medlem som uppenbart och avsiktligt motverkar föreningens syften och verksamhet, kan uteslutas genom beslut av styrelsen. Uteslutning som beslutats av styrelsen kan överklagas till föreningens årsmöte.

§ 5

Årsmöte skall hållas årligen före februari månads utgång. Skriftlig kallelse skall ske senast tio dagar före årsmötet. Vid årsmötet behandlas:

a.     Fastställande av dagordning.

b.     Fråga om sammanträdet har utlysts i stadgad ordning.

c.     Styrelsens verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse, frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

d.     Val av ordförande för ett år.

e.     Val av styrelseledamöter och suppleanter.

f.      Val av två revisorer jämte minst en suppleant.

g.     Val av valberedning, som består av minst två personer varav en sammankallande,

h.     Val av ombud till Jönköpings läns Hemträdgårdsförbund.

i.      Behandling av andra föreningsangelägenheter och frågor, som av föreningens medlemmar blivit inlämnade. Beslut fattas med enkel majoritet med undantag av i § 12 och § 13 nämnda frågor. Rösträtt får ej utövas med fullmakt. Vid lika röstetal bestämmer ordförandens röst utslaget. Som röstlängd gäller medlemsregister.

§ 6

Styrelsen är föreningens förvaltande organ och består av ordförande och minst två men högst sex ledamöter, som inom sig utser vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare och kassör samt eventuellt övriga befattningshavare. Ordförande väljs av årsmötet på ett år medan övriga ledamöter väljs för två år i sänder. Mandatperioden bör fördelas så att ny- eller omval sker av halva styrelsen varje år. Kan styrelseledamot inte fullgöra sitt uppdrag, sker fyllnadsval vid nästkommande årsmöte. Suppleanter, två till antalet, väljs på ett år.

§ 7

Styrelsen sammanträder vid behov, dock minst två gånger årligen. Kallelse till möte skall vara ledamot tillhanda senast en vecka före sammanträdet. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsens beslut fattas genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande företräder.

§ 8

Ordföranden åligger att tillse, att av årsmötet och styrelsen fattade beslut genomföres samt att hålla kontakt med lokala myndigheter och organisationer och riks- och länsförbundets styrelse om föreningen är medlem där.

§ 9

Styrelsen åligger

–          att utföra av årsmöte och föreningsmöte fattade beslut,

–          att leda föreningens verksamhet,

–          att utse firmatecknare. Föreningens firma tecknas av styrelsen eller om styrelsen så beslutar, av särskilt utsedda personer var för sig,

–          att årligen till årsmötet lämna redogörelse för verksamhet och förvaltning, samt att omedelbart efter årsmötet lämna uppgift om ordförande och kassör till ev. läns- och riksförbund.

§ 10

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper granskas av två revisorer som jämte ersättare utses för tiden mellan två ordinarie årsmöten.

§ 11

Föreningens verksamhetsår tillika räkenskapsår omfattar tiden 1.1 – 31.12.

§ 12

Fastställande och ändring av föreningens stadgar ska ske med 2/3 majoritet på två efter varandra följande möten, varav ett är ordinarie årsmöte.

§ 13

Slutligt beslut om nedläggning kan endast beslutas vid årsmötet. Nedläggning kan ej ske om minst fem medlemmar utöver styrelsen önskar bibehålla föreningen. Vid slutligt beslut om nedläggning av föreningen ska användandet av ev. ekonomiska tillgångar beslutas av det möte som fattat beslut om föreningens nedläggning.